REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 
CUTDREAM.PL

DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

§ 1.
1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://www.cutdream.pl/ jest Wiktor Dębski prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod nazwą: DREAMROOTS Wiktor Dębski z siedzibą w (38-220) Dębowiec 748, NIP: 6852254013, REGON: 180583660, zwany w dalszej części Regulaminu: „Sprzedawcą, Usługodawcą lub Administratorem danych”.
2. Kontakt ze Sklepem internetowym odbywa się poprzez:
1) adres do korespondencji pocztowej: (38-220) Dębowiec 748,
2) adres do zwrotu Towaru: (38-220) Dębowiec 748,
3) adres do wysłania Towaru w ramach reklamacji: (38-220) Dębowiec 748,
4) adres poczty elektronicznej: sklep@cutdream.pl,
5) telefonicznie: +48 531 709 505.
3. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, a także zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu internetowego, w tym warunki zawierania i wykonywania Umów sprzedaży, zasady składania Zamówień na Towary oraz realizacji Zamówień, zasady zapłaty ceny za Towary, a także uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny oraz zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Informacje zawarte na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią one zaproszenie do zwarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie oferowane prze Sklep internetowy Towary są nowe i nie posiadają wad fizycznych.

§ 2.
Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych terminów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich używania wyraźnie wynika co innego:
1) CENA – określona w złotych polskich (PLN) kwota brutto należna Sprzedawcy za przeniesienie własności Towaru na Kupującego zgodnie z Umową sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, które są wskazane w trakcie składania Zamówienia w Sklepie i jest zależna od wybranego przez Kupującego sposobu płatności i rodzaju dostawy. Kupujący jest informowany o kosztach Dostawy w trakcie składania Zamówienia,
2) DOSTAWA - powierzenie przez Sprzedawcę Towarów przeznaczonych dla Kupującego podmiotom trzecim w celu ich dostawy,
3) HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Kupującego podczas procesu Rejestracji,
4) KONSUMENT – rozumiany jest jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
5) KONTO – usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą oraz loginem i hasłem podanym przez Kupującego, umożliwiająca mu korzystanie z rozszerzonych funkcjonalności/usług Sklepu w zależności od wybranego wariantu, przy czym Kupujący w celu złożenia Zamówienia na zakup Towaru nie jest zobligowany do utworzenia Konta,
6) KOSZYK – usługa udostępniona każdemu Kupującemu, który korzysta ze Sklepu, polegająca na umożliwieniu mu dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów,
7) KUPUJĄCY – użytkownik Sklepu internetowego rozumiany jako osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną (Konsument, Przedsiębiorca, Przedsiębiorca Uprzywilejowany), korzystająca ze Sklepu internetowego, która dokonuje Zamówienia i kupna Towaru dostępnego w Sklepie internetowym działającym pod adresem: https://www.cutdream.pl/,
8) NEWSLETTER – usługa elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Kupującym otrzymywanie od Sklepu internetowego cyklicznych informacji w szczególności o zmianie Regulaminu, usługach świadczonych przez Sklep internetowy, w tym o wszelkich nowościach technicznych, promocjach, konkursach i wydarzeniach. Usługa ta będzie realizowana poprzez przesyłanie na podany przez Kupującego adres e- mail, wiadomości mailowych od Sprzedawcy,
9) REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu w systemie Sklepu internetowego przez Kupującego Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomości mailowej informującej o aktywacji Konta,
10) REGULAMIN – niniejszy dokument szczegółowo określający zasady kupna i sprzedaży dokonywane za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://www.cutdream.pl/,
11) POLITYKA PRYWATNOŚCI – zbór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupującego stanowiący integralną część Regulaminu,
12) PRZEDSIĘBIORCA - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
13) PRZEDSIĘBIORCA UPRZYWILEJOWANY - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 3855 Kodeksu cywilnego , osoba ta objęta jest ochroną wyłącznie w zakresie klauzul niedozwolonych, odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru oraz prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
14) SPRZEDAWCA – DREAMROOTS Wiktor Dębski z siedzibą w (38-220) Dębowiec 748, NIP: 6852254013, REGON: 180583660,
15) SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy działający pod adresem: https://www.cutdream.pl/,
16) TOWAR – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, będący przedmiotem Umowy sprzedaży,
17) TOWAR SPERSONALIOZWANY – niepodlegający zwrotowi towar, który został wykonany przez Sprzedawcę, według specyfikacji dostarczonej przez Kupującego, przez co należy rozumieć zarówno Towary o cechach indywidualnych wyprodukowane na zamówienie Kupującego, jak też towary o nietypowych cechach określonych przez Kupującego,
18) UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego Towarów za zapłatą Ceny, powiększonej o ewentualny koszt wysyłki, której warunki szczegółowo określa niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie,
19) USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. W razie wątpliwości, za usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również wszelkie czynności, które Sprzedawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów podanych w zdaniu pierwszym. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sklepem internetowym, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia tych usług przez te podmioty, 
20) USTAWA – rozumie się przez to w zależności od kontekstu użytego w niniejszym Regulaminie: ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r., ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
21) WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym jakim jest Sklep internetowy działający pod adresem: https://www.cutdream.pl/ w tym do akceptacji Regulaminu, zawarcia Umowy sprzedaży lub korzystania z innych usług świadczonych przez Sprzedawcę,
22) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Towary jakie zamierza nabyć Kupujący oraz dane Kupującego niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

DZIAŁ II
ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

ROZDZIAŁ I
ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 3.
1. W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.
3. Usługodawca może pozbawić Kupującego prawa do korzystania z Konta utworzonego podczas Rejestracji lub ograniczyć jego dostęp do części lub całości usług Sklepu internetowego w przypadku naruszenia przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy:
1) Kupujący podał w trakcie Rejestracji dane niezgodne z prawdą, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
2) Kupujący dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
3) Kupujący przekazywał za pośrednictwem Sklepu internetowego treści zabronione przez przepisy prawa.
4. Kupujący, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu internetowego, nie może dokonać ponownej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
5. W Sklepie internetowym dostępne są następujące Usługi elektroniczne: Konto Kupującego, Newsletter oraz usługa interaktywny formularz.

ROZDZIAŁ II
USŁUGA KONTO KLIENTA

§ 4.
1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Kupującego w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Kupującego: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
3. Kupujący, który dokonał Rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Kupującego, takich jak np.: historia zamówień oraz możliwość edycji adresów wysyłki.
4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta jest zawierana na czas nieoznaczony.

ROZDZIAŁ III
USŁUGA INTERAKTYWNY FORMULARZ

§ 5.
1. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych polegająca na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dodania Towaru do koszyka z pominięciem Rejestracji i utworzenia Konta Kupującego.
2. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych polegająca na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

ROZDZIAŁ IV
USŁUGA NEWSLETTER

§ 6.
1. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych Newsletter zostaje zawarta podczas:
1) Rejestracji Konta Kupującego poprzez podanie adresu poczty elektronicznej i wyrażenie zgody na korzystanie z usługi „Newsletter”,
2) podania na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej.
2. Umowy o świadczenie Usług elektronicznych Newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.

ROZDZIAŁ V
WYMAGANIA TECHNICZNE SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 7.
1. W celu prawidłowego korzystania z Usług elektronicznych Sklepu internetowego wymagany jest dostęp do Internetu oraz aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej (e-mail). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych wymogów technicznych niezbędnych do współpracy ze Sklepem internetowym.
2. Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia sobie dostęp do infrastruktury niezbędnej do korzystania ze Sklepu internetowego.
3. Świadczenie Usług elektronicznych jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich przy wykorzystaniu narzędzi powszechnie uznawanych za zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
4. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się, aby urządzenie, za pomocą którego Kupujący korzysta ze Sklepu internetowego spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
1) komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do internetu,
2) przeglądarka internetowa: 
a) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej,
b) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej lub 
c) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej.
3) aktywne wtyczki – JAVA, FLASH,
4) rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit,
5) posiadanie przez Kupującego aktywnego konta e-mail.
5. Usługodawca uprawniony jest do zawieszania świadczenia Usług elektronicznych oraz wstrzymania działań Sklepu internetowego na okres niezbędny do wykonania działań modernizacyjnych lub konserwacyjnych dotyczących Sklepu, o czym każdorazowo poinformuje Kupujących z wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie Sklepu internetowego i przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany podczas Rejestracji adres e-mail.

ROZDZIAŁ VI
WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

§ 8.
1. Kupującemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych w każdej chwili (np. poprzez usunięcie Konta). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez konieczności wskazania przyczyn tego wypowiedzenia przez Kupującego.
2. Wypowiedzenia umowy można dokonać także poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres e-milowy sklep@cutdream.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu). Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.
3. W przypadku Kupujących będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami Uprzywilejowanymi w powyższym zakresie zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach Konsumenta określające odstąpienie Konsumenta lub Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego od umowy świadczenia Usług elektronicznych (14 dni).
4. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Kupujący narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Kupujących korzystających z Sklepu internetowego Usługodawcy.
6. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru) Kupujący może składać na przykład:
1) pisemnie na adres: DREAMROOTS Wiktor Dębski (38-220) Dębowiec 748,
2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@cutdream.pl.
7. Zaleca się̨ podanie przez Kupującego w opisie Reklamacji: 
1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu Reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, 
2) żądania Kupującego oraz,
3) danych kontaktowych składającego Reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu Reklamacji.
8. Ustosunkowanie się Usługodawcy do reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, zgodnie z art. 7a ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.
9. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Kupującego lub w inny podany przez Kupującego sposób.

DZIAŁ III
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

ROZDZIAŁ I
ZASADY ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
§ 9.
1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia Zamówienia:
1) złożenie Zamówienia po wcześniejszej Rejestracji w systemie Sklepu internetowego,
2) złożenie Zamówienia bez Rejestracji,
3) złożenie Zamówienia oraz jednoczesne zarejestrowanie się.
2. Złożenie Zamówienia przez zarejestrowanych Kupujących Sklepu internetowego (§ 9 ust 1 pkt 1) polega na dodaniu odpowiednich Towarów do Koszyka internetowego. W przypadku, kiedy wszystkie interesujące Kupującego Towary znajdują się w Koszyku, należy podać swoje dane kontaktowe, dane do faktury oraz dane do wysyłki, a także wybrać sposób dostawy oraz sposób płatności i złożyć Zamówienie. 
3. W przypadku wyboru opcji tzw. „szybkich zakupów" (§ 9 ust 1 pkt 2), po dokonaniu wyboru Towaru należy kliknąć ikonę „dodaj do koszyka", po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „przejdź do koszyka " i dokonać zakupu. W przypadku, kiedy wszystkie interesujące Kupującego Towary znajdują się w Koszyku, należy podać swoje dane kontaktowe, dane do faktury oraz dane do wysyłki, a także wybrać sposób dostawy oraz sposób płatności i złożyć Zamówienie.
4. Złożenie Zamówienia oraz jednoczesne zarejestrowanie się (§ 9 ust 1 pkt 3) polega na dodaniu odpowiednich Towarów do Koszyka internetowego. W przypadku, kiedy wszystkie interesujące Kupującego Towary znajdują się w koszyku, należy podać swoje dane kontaktowe, dane do faktury oraz dane do wysyłki, a także wybrać sposób dostawy oraz sposób płatności i złożyć Zamówienie.
5. W trakcie składania Zamówień, o których mowa w § 9 ust 1 niniejszego Regulaminu Kupujący zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.
6. W trakcie składania Zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Złożenie Zamówienia i/lub Rejestracja w Sklepie internetowym są równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
7. Podczas składania Zamówienia, aż do momentu zatwierdzenia zakupu, Kupujący ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy). W przypadku, niezgodności należy się kierować wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego i kolejnych jego podstronach. W przypadku jakichkolwiek problemów czy też trudności należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia złożonego przez Kupującego a w przypadkach budzących uzasadnione obawy co do jego poprawności dokonuje jego korekty w porozumieniu z Kupującym, zaś w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień przez Kupującego niniejszego Regulaminu Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia.
9. Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sprzedawcę pod warunkiem, dostępności Towaru w magazynie Sklepu internetowego. W przypadku wyboru przez Kupującego opcji zapłaty „Przedpłata” warunkiem realizacji Zamówienia jest całkowita zapłata wartości Zamówienia. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem, Kupujący w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia zostanie poinformowany o stanie realizacji Zamówienia i podjęciu decyzji o sposobie dalszej realizacji Zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od Zamówienia). Brak podjęcia przez Kupującego decyzji w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia przekazania mu powyższej informacji, uprawnia Sprzedawcę do odstąpienia od Umowy sprzedaży i zwrotu kwot wpłaconych przez Kupującego, przed upływem 30 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Kupującego.
10. Sprzedawca zastrzega, iż w Zamówionym Towarze mogą wystąpić różnice między wymiarami odzieży podanymi w tabelach rozmiarów a fizycznymi wymiarami, które jednak nie będą przekraczać 3 cm.
11. Średni czas realizacji Zamówienia przez Sprzedającego liczy od 4 do 7 dni roboczych, lecz może on ulec nieznacznemu wydłużeniu ze względu na ilość złożonych przez Kupujących Zamówień, czy też czynniki niezależne od Sprzedającego jak np. problemy dostawcy, strajki, przestoje itp.
12. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu internetowego stanowi ofertę w rozumieniu art. 661 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
13. Kupujący może anulować złożone Zamówienie zanim status Zamówienia nie zmieni się na „wysłane”, w tym celu należy:
1) skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie,
2) skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej,
3) dokonać samodzielnego anulowania Zamówienia za pośrednictwem posiadanego Konta.
14. Nabycie Towaru przez Kupującego dokumentowane jest poprzez wystawienie elektronicznej faktury VAT, która jest generowana w ramach Sklepu internetowego przez Kupującego. Kupujący poprzez akceptację niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany przez siebie podczas składania Zamówienia adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentu rozliczeniowego takiego jak faktura VAT. 
15. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur, podpis nabywcy i zbywcy towaru nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.
16. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje:
1) poprzez wysłanie Kupującemu na podany adres e-mail potwierdzenia zawartej umowy;
2) poprzez wydrukowanie i przekazanie Kupującemu wraz z odbiorem lub przesyłką Towaru specyfikacji Zamówienia;
3) poprzez utrwalenie i zabezpieczenie treści Umowy sprzedaży w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywanie treści umowy Kupującemu na każde ich żądanie.
ROZDZIAŁ II
PŁATNOŚĆ

§ 10.
1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży Kupujący zobowiązany jest zapłacić wskazaną w Zamówieniu Cenę Towarów oraz koszt ich wysyłki.
2. Cena poszczególnych Towarów prezentowana w Sklepie internetowym jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane Ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania Zamówienia.
3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:
1) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sklepu internetowego(w tytule przelewu należy wpisać numer Zamówienia),
2) płatność za serwisu płatności natychmiastowej: Dotpay.pl oraz Paypal,
3) płatność za pomocą karty kredytowej Visa, Master Card,
4) płatność przy odbiorze – należność za Zamówiony Towar pobierana jest od Kupującego przez kuriera.
4. Ceny widniejące na stronie Sklepu internetowego, jak również opisy Towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej Umowy sprzedaży - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Cen Towarów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, zamieszczania informacji o nowych Towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronie Sklepu internetowego, bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Ceny lub warunków akcji promocyjnych.
6. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Towary prezentowane na stronie Sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedawcy. W przypadku niedostępności całości lub części Towaru objętego Zamówieniem, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty Ceny przez Kupującego, zwróci mu równowartość Ceny zapłaconej za Towary niedostępne.

ROZDZIAŁ III
DOSTAWA

§ 11.
1. Dostawa Towarów odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w Zamówieniu sposób.
2. Zamówiony Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Kupującego w formularzu Zamówienia. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z błędami popełnionymi przez Kupującego, który w sposób nieprawidłowy lub błędny wypełnił formularz Zamówienia co doprowadziło do niedoręczenia Towaru do Kupującego i związaną z tym nieuzasadnioną odmową odbioru Towaru. Koszty związane z ponowną obsługą takiego zamówienia oraz wysyłką Towaru ponosi wyłącznie Kupujący.
3. Sprzedawca dostarczy Towary za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia (Kurier DPD, Kurier GLS, Kurier Inpost, Kurier GHL) albo do wskazanego Paczkomatu lub punktu odbioru.
4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu Internetowego.

ROZDZIAŁ IV
ODBIÓR TOWARU

§ 12.
1. Sprzedawca informuje, że obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w Zamówieniu, w obecności kuriera lub dostawcy. 
2. W przypadku, kiedy przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki i zobowiązać przewoźnika do ustalenia protokolarnie stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Protokół odmowy przyjęcia Towaru powinien zawierać informacje o rodzaju uszkodzeń mechanicznych.
3. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie Klienta zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
4. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości związanych z odbiorem Towaru Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sklepu internetowego lub w niniejszym Regulaminie.
5. Nieuzasadniona odmowa odbioru Towaru lub jego nieodebranie w wyznaczonym terminie, uprawnia Sprzedawcę do wezwania Kupującego do wykonania Umowy sprzedaży z zakreśleniem terminu jej wykonania. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wykonania przez Kupującego Umowy sprzedaży, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej z Kupującym.

DZIAŁ IV
REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

ROZDZIAŁ I
OGÓLNE ZASADY REKLAMACJI ZAKUPIONEGO TOWARU

§ 13.
1. Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupujących będących Konsumentami oraz Kupujących będących Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi za sprzedany Towar są określone w przepisach prawa, tj. odpowiednio:
1) w przypadku Towarów zakupionych do dnia 31 grudnia 2022 r., zasady odpowiedzialności Sprzedawcy w razie stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej Towaru określają przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2022 r.,
2) w przypadku Towarów kupionych od dnia 01 stycznia 2023 r. zasady odpowiedzialności Sprzedawcy w razie stwierdzenia niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży określają przepisy Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności Rozdział 5a i art. 43a Ustawy o prawach konsumenta i następne.
2. Towary prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w oświadczeniu gwarancyjnym znajdującym się przy Towarze.
3. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego pisemnie na adres: (38-220) Dębowiec 748, z dopiskiem „Reklamacja”. Jeżeli reklamacja dotyczy Towaru konieczne jest jego dostarczenie Sprzedawcy razem z żądaniem, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania Towaru i ustosunkowania się do żądań Kupującego. 
4. Zaleca się podanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady/niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży; żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży (naprawa albo wymiana) lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

ROZDZIAŁ II
REKLAMACJA ZAKUPIONEGO TOWARU NA PODSTAWIE RĘKOJMI

§ 14.
1. Postanowienia tego rozdziału dotyczą reklamacji Towarów kupionych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady Towaru (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego).
3. W razie stwierdzenia wady Towaru Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może: 
1) złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona Cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, Sprzedaży w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady,
2) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest wówczas zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego;
z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
4. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. 
5. W sytuacji wskazanej w ust. 1 powyżej, jeśli do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, zgodnie z art. 561(2) w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu cywilnego, Kupujący zobowiązany będzie dostarczyć Towar. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący może zostać poproszony o udostępnienie Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Towaru w miejscu, w którym Towar się znajduje.
6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu wskazanemu w ust. 1 powyżej. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

ROZDZIAŁ III
REKLAMACJA ZAKUPIONEGO TOWARU NA PODSTAWIE NIEZGODNOŚCI Z UMOWĄ 

§ 15.
1. Postanowienia tego rozdziału dotyczą reklamacji Towarów kupionych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego od dnia 01 stycznia 2023 roku.
2. Jeżeli sprzedany Towar jest niezgodny z zawartą Umową Sprzedaży Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta dotyczących niezgodności towaru z Umową Sprzedaży (Rozdział 5a, art. 43a i następne Ustawy o prawach konsumenta).
3. W razie niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może żądać naprawy Towaru lub wymiany. Jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może: wymienić Towar, gdy Kupujący żądał naprawy, lub naprawić Towar, gdy Kupujący żądał wymiany.
4. Jeśli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży, a Kupujący może zgłosić żądanie wskazane w ust. 6 poniżej. Dla oceny „nadmierności kosztów” bierze się pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.
5. W przypadkach wskazanych w ust. 3 powyżej Kupujący udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca naprawia lub wymienia Towar w rozsądnym czasie od chwili, kiedy Kupujący poinformował Sprzedawcę o niezgodności Towaru i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca ponosi koszt naprawy lub wymiany Towaru. Sprzedawca zapewnia odbiór Towaru na własny koszt.
6. W razie stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może żądać obniżenia Ceny albo zwrotu Ceny z powodu odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;
2) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;
3) brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową Sprzedaży;
4) brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo zwrot Ceny z powodu odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 3 powyżej;
5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
7. Obniżona Cena pozostaje w takiej proporcji do Ceny Towaru, w jakiej wartość Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży zostaje do wartości Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu kwotę należną w ramach obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o obniżeniu Ceny.
8. Kupujący, o którym mowa w ust. 1 nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży i żądać zwrotu Ceny za Towar, jeśli niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży jest nieistotna. Przyjmuje się, że niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży jest istotna. 
9. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w niniejszym Rozdziale Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany niezwłocznie zwraca Sprzedawcy Towar na jego koszt. Sprzedawca zwraca Kupującemu Cenę Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania Towaru lub dowodu odesłania Towaru. Jeśli niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży dotyczy tylko niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Kupujący może odstąpić od Umowy Sprzedaży tylko w odniesieniu do tych Towarów. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Kupujący może odstąpić od Umowy Sprzedaży wszystkich Towarów jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać od Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego żeby zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową Sprzedaży.
10. Sprzedawca zwraca Cenę takim samym sposobem zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie powoduje dla niego żadnych kosztów.
11. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży, która istniała w chwili dostarczenia Towaru i została ujawniona w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, chyba że termin przydatności do użycia jest dłuższy.
12. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży jeśli Kupujący, o którym mowa w ust. 1 powyżej, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, dostał wyraźną informację o tym, że nabywany Towar jest niepełnowartościowy (np. produkt z uszkodzeniem, zabrudzeniem, etc.) i zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

ROZDZIAŁ IV
ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

§ 16.
1. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. lub Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Sprzedawcy: 38-220 Dębowiec 748, bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@cutdream.pl. Kupujący zobowiązany jest także odesłać Sprzedawcy nabyty Towar wraz z otrzymaną fakturą VAT, zapakowany w sposób, który zapobiega ewentualnym zniszczeniom Towaru lub jego opakowania podczas transportu.
2. Termin czternastodniowy, w którym Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Towaru w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi drogą elektroniczną od dnia jej zawarcia. Termin czternastodniowy dotyczy dni kalendarzowych.
3. Kupujący nie może skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku wcześniejszej wymiany Towaru na nowy wskutek stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wskutek dokonania skutecznej reklamacji na zasadach opisanych w Rozdziale I, II i III niniejszego Działu.
4. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności biegnie od objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, z tym, że w przypadku, gdy Umowa:
1) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
2) polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.
5. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży dostępnego na stronie Sklepu internetowego FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY, jednak nie jest to obowiązkowe. Wybór formularza przyspiesza jednak znacznie procedurę zwrotu kosztów. Kupujący może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. 
6. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przesyła Kupującemu wiadomością e-mailową będącą potwierdzeniem otrzymania wyżej wymienionego oświadczenia.
7. W razie odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.
8. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Kupującego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.
10. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
11. Kupujący winien zwrócić Towary (oraz wszystkimi gratisami w przypadku zwrotu całego Zamówienia) na adres sprzedawcy: DREAMROOTS Wiktor Dębski 38-220 Dębowiec 748 z wyraźnym dopiskiem „ZWROT CUTDREAM” niezwłocznie, nie później niż 21 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Powyższy termin będzie zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Towar przed upływem 14 dni.
12. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu m.in. w odniesieniu do umowy:
1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży,
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży,
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb „Towar spersonalizowany”,
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
7) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
8) której przedmiotem dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
9) zawartej w drodze aukcji publicznej,
10) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

DZIAŁ V
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 17.
1. Administratorem danych osobowych Kupujących przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu a przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania Zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę Usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie jest: Wiktor Dębski prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod nazwą: DREAMROOTS Wiktor Dębski z siedzibą w (38-220) Dębowiec 748, NIP: 6852254013, REGON: 180583660.
2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących w celu realizacji Zamówień w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, realizacji Reklamacji, zwrotów oraz odstąpienia od Umowy sprzedaży, świadczenia przez Sprzedawcę Usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Zgromadzone przez Sprzedawcę dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Powyższe cele realizowane są zgodnie z ustawą z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym także jako rozporządzenie RODO.
3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Kupujący przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie, określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie konta Kupującego oraz uniemożliwia złożenie i realizację Zamówienia, w przypadku składania Zamówienia bez Rejestracji Konta Kupującego.
4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.
5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia konta Kupującego. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Kupujący nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Kupującego lub w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest konieczne w zakresie dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę.
6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Kupującego dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy oraz w zakresie dokonania płatności agentowi rozliczeniowemu.
8. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w osobnym dokumencie występującym pod nazwą: „Polityka Prywatności” dostępnym na stronie Sklepu Internetowego. Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres zbieranych danych osobowych.
9. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę, Kupujący powinien kierować na adres: sklep@cutdream.pl z dopiskiem „Dane Osobowe”.

DZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18.
1. Sprzedawca Sklepu internetowego działającego pod adresem: https://www.cutdream.pl/ dba o prawa Konsumenta oraz Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego w tym celu wskazuje w niniejszym Regulaminie zasady jakie powinny obowiązywać Sprzedawcę i Kupującego w związku zawieranymi Umowami Sprzedaży.
2. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączyć ani ograniczyć jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy zawsze tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami Ustawy, pierwszeństwo mają zawsze przepisy Ustawy.
3. Kupujący będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur udostępnione są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
4. Kupujący będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1) Kupujący jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;
2) Kupujący jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego lub koncyliacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Kupującym, a Sprzedawcą,
3) Kupujący może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
5. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 19.
1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem: https://www.cutdream.pl/.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o prawach konsumenta, a także inne właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji.
4. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od dnia udostępnienia ich na stronie Sklepu internetowego. W przypadku zmiany treści Regulaminu, która związana jest ze zmianami przepisów prawa, zmiany te obowiązują od dnia obowiązywania tych przepisów. Kupujący posiadający Konto w Sklepie internetowym zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym.
5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie niniejszego Regulaminu, gdyż będą one realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia. 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.

Poprzednia wersja regulaminu